งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา จัดการอบรมทักษะการพิมพ์สัมผัส ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานการพิมพ์สัมผัส ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง