• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

Image

รองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Image

ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
Image

นายราเชฐร์ บรรดาศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
Image

จ่าสิบตรีชัชชน สุทธิรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
Image

ว่าที่ ร.ต.เดชา กลมเกลี้ยง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
Image

นายสำราญ คำแพ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
Image

นายณรงค์ มอญคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวจัดหางาน
และทุนการศึกษา
Image

นางนิษฐิดา หวังประเสริฐกุล

พยาบาลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแพทย์และอนามัย
Image

จ่าสิบเอกสิรวิชณ์ สาวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
Image

นายเจษฎินทร์ เมืองจีน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกีฬา

Off Canvas