• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
         
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการให้บริการและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
          มีจิตสาธารณะ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประสานงานดี มีใจบริการ ร่วมสร้างผลงานคุณภาพ

ปรัชญา (Philosophy)
          ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
   
ปณิธาน (Ambition)
          ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
   
วัตถุประสงค์ 
          1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาให้  สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
              ความสุข 
          2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม    
          3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
          4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิง วิทยาศาสตร์ 
          5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การเขียน การพูด  
          6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
              สืบไป 
          7. พัฒนานักศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้ที่เป็นสากล  
          8. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  
          9. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
          10. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
    
พันธกิจ (Mission)
          1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
          2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

Off Canvas