• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
         
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการให้บริการและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
          มีจิตสาธารณะ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยี มีใจบริการ ร่วมสร้างผลงานคุณภาพ

ปรัชญา (Philosophy)
          ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามแนวทาง "STARS"
          S (Student Activities) : การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
          T (Technology) : การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการด้านกิจการนักศึกษา
          A (Assurances) : การพัฒนาการทำงานผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          R (Resilience) : การสร้างภาวะล้มแล้วลุกไวผ่านการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
          S (Staff) : การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
   
ปณิธาน (Ambition)
          ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ เทคโนโลยีและคุณธรรม 
   
วัตถุประสงค์ 
          1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาให้  สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
              ความสุข 
          2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม    
          3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
          4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิง วิทยาศาสตร์ 
          5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การเขียน การพูด  
          6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
              สืบไป 
          7. พัฒนานักศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้ที่เป็นสากล  
          8. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  
          9. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
          10. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
    
พันธกิจ (Mission)
          1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
          2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

คำอธิบายวิสัยทัศน์
         
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาให้เรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้ที่มีความ รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม

คำอธิบายค่านิยมองค์กร
          
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่มุ่งการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กร ร่วมกันประสานงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพตามแนวทางและนโยบายขององค์กร

Off Canvas