• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกองกิจการนักศึกษา

          กองกิจการนักศึกษา เดิมมีชื่อว่า “ แผนกกิจกรรมนักศึกษา”  เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา มี นายนิยม  สุขรองแพ่ง ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2516 แผนกกิจกรรมนักศึกษาได้เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองบริการและสวัสดิการ โดยมี นายจินดา  ซื่อตรง ทำหน้าที่หัวหน้ากองบริการและสวัสดิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 464/2516 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2516 

          ในปี พ.ศ. 2517 สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการภายในขึ้นใหม่ โดยยกฐานะแผนกกิจกรรมนักศึกษาขึ้นเป็น "กองการนักศึกษา" สังกัดสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งนายสมบูรณ์  งามลักษณ์ ทำหน้าที่หัวหน้ากองการนักศึกษา สืบต่อจาก นายจินดา  ซื่อตรง เพื่อดูแลรับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 361/2517 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2517

          ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง สำหรับ "กองการนักศึกษา" เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กองงานนักศึกษา" โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 แผนก คือ
          1. แผนกธุรการ
          2. แผนกกิจกรรมนักศึกษา
          3. แผนกสวัสดิการนักศึกษา
          4. แผนกบริการนักศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2524 เนื่องจากภาระงานด้านกิจการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี และการเปลี่ยนชื่อจาก“ กองงานนักศึกษา” เป็น“ กองกิจการนักศึกษา” ตามหนังสือการแบ่งส่วนราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/6428 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2524 และตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2525 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน กับอีก 1 หน่วย ดังนี้
          1. หน่วยธุรการ
          2. งานกิจกรรมนักศึกษา
          3. งานนักศึกษาวิชาทหาร
          4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
          5. งานแนะแนวทางจัดหางานและทุนการศึกษา
          6. งานแพทย์และอนามัย
          7. งานวินัยนักศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา จึงได้ปรับโครงสร้างในการบริหารงานในกองกิจการนักศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2534  โดยแบ่งออกเป็น 8 งาน ดังนี้
          1. งานธุรการ
          2. งานกิจกรรมนักศึกษา
          3. งานนักศึกษาวิชาทหาร
          4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
          5. งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
          6. งานแพทย์และอนามัย
          7. งานวินัยนักศึกษา
          8. งานกีฬา

          กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ตามพันธกิจ 2 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการบริการและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งเน้นการส่งเสริมประสบการณ์ในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยผ่านกระบวนการทางด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และในปี พ.ศ. 2548 - 2549 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาศักยภาพศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการเข้าเเข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดหางานและฝึกอาชีพ เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อว่า "วิชา RU 3000 ฝึกอาชีพ" มีโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รับผิดชอบในการบริหารงานทุกงานภายในกองกิจกาจการนักศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 117 คน เป็นข้าราชการ 17 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 34 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างงบรายได้ 15 คน และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี 47 คน

          ในปีปัจจุบันกองกิจการนักศึกษา มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารออกเป็น 8 งาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 4.9 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ดังนี้
         1. งานธุรการ
         2. งานกิจกรรมนักศึกษา
         3. งานนักศึกษาวิชาทหาร
         4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
         5. งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
         6. งานแพทย์และอนามัย
         7. งานวินัยนักศึกษา
         8. งานกีฬา 

    เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516 - ปัจจุบัน กองกิจการนักศึกษา มีผู้บริหารระดับหัวหน้ากองและผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  ดังนี้
1. นายจินดา              ซื่อจัด                (6 พฤศจิกายน 2516 - 17 มิถุนายน 2517)
2. นายสมบูรณ์        งามลักษณ์        (18 มิถุนายน 2517 - 19 มีนาคม 2522)
3. นายแผน               กสิผล                รักษาราชการแทน (20 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2522)
4. นายมานิตย์          บูรณวิทย์          รักษาราชการแทน (19 มิถุนายน 2522 - 24 พฤศจิกายน 2525)
5. นายวิบูลย์             พันธุ์ศรี             รักษาราชการแทน (25 พฤศจิกายน 2525 - 30 พฤศจิกายน 2526)
6. นายอภิสิทธิ์          มฤคพิทักษ์       (1 ธันวาคม 2526 - 30 กันยายน 2543)
7. นายณฐรัช            พันธุ์ศรี             (1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2549)
8. นายชรัตน์             พุ่มกระจ่าง       รักษาราชการแทน (1 ตุลาคม 2549 - 15 สิงหาคม 2550)
9. นายชรัตน์             พุ่มกระจ่าง        (16 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
10. นางเรณูน้อย      วงษ์สมบูรณ์     รักษาราชการแทน (1 ตุลาคม 2551 - 11 มีนาคม 2552)
11. นางสุชาดา           วรกาญจน์         รักษาราชการแทน (12 มีนาคม 2552 - 16 ธันวาคม 2552
12. นางสุชาดา          วรกาญจน์         (17 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2556)
13. นายปรารภ          ลีลาศเจริญ       ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  
                                                             (1 ตุลาคม 2556 -  30 กันยายน 2557)
14. นางนฤมล           มนาปี                 หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
                                                             (1 ตุลาคม 2557 - 15 ตุลาคม 2557)
15. นางนฤมล            มนาปี                (16 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561)
16. ว่าที่พันตรีโยธิน   ไพรพนานนท์    (17 ตุลาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2562)
17. ว่าที่พันตรีโยธิน   ไพรพนานนท์    (30 กรกฎาคม 2562 – 10 สิงหาคม 2565)
18. นายสำราญ         คำแพ                รักษาการ (11 สิงหาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2566)
19. ว่าที่พันตรีโยธิน   ไพรพนานนท์    รักษาการ (1 มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน)

    และมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองกิจการนักศึกษา จนถึงปัจจุบัน  ดังนี้      
1. รองศาสตราจารย์พินิจ                    รื่นเริง              (พศ. 2520 - 2522)
2. อาจารย์ ดร.พีรพันธุ์                        พาลุสุข            (พ.ศ. 2523 - 2524)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ            จรัญยานนท์    (พ.ศ. 2525 - 2527)
4. รองศาสตราจารย์โฆษิต                  ชาติกำแหง      (พ.ศ. 2528 - 2529) 
5. รองศาสตราจารย์วัชราภรณ์          ชีวโศภิษฐ์        (พ.ศ. 2529 - 2533)            
6. รองศาสตราจารย์เฉลียว                 บุญยงค์          (พ.ศ. 2533 - 2534)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย              ภิรมย์รื่น          (พ.ศ. 2534 - 2535)
8. รองศาสตราจารย์สุรพันธุ์               ทับสุวรรณ      (พ.ศ. 2535 - 2535)
9. รองศาสตราจารย์เรืองยศ              แสนภักดี         (พ.ศ. 2535 - 2536)
10. รองศาสตราจารย์สนธิ์                   บางยี่ขัน          (พ.ศ. 2537 - 2539)
11. รองศาสตราจารย์ดร.พิชญ์            สมพอง            (พ.ศ. 2539 - 2540)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัย           สังข์ประไพ       (พ.ศ. 2540 - 2542)
13. รองศาสตราจารย์สุเมธ                  แก้วแพรก        (พ.ศ. 2542 - 2545)
14. อาจารย์สมหมาย                             สุระชัย              (พ.ศ. 2545 - 2559)                                         
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร     สระมาลีย์         (พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน 2561)
16. รองศาสตราจารย์อดุลย์                 ตะพัง               (1 ตุลาคม 2561 - 27 กันยายน 2564)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์               ระเบียบโลก      (28 กันยายน 2564 – 8 พฤษภาคม 2566)
18. รองศาสตราจารย์จักรี                    ไชยพินิจ           (9 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน)

 

Off Canvas