ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 14

Week 34

Month 295

All 18877

Currently are one guest and no members online

 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการ

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

สิ่งที่ต้องนำมายื่น ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ในวันลงทะเบียนเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมตรวจสอบวันหมดอายุ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุให้นักศึกษาดำเนินการต่ออายุบัตรฯ มาก่อน

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุด

4. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี (นักศึกษากรอกให้เรียบร้อยก่อนยื่นเจ้าหน้าที่)

5. สำเนาสมุดลงทะเบียนเรียน (มร.36 ติดรายกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)