ภารกิจของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑.  กลุ่มงานการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

          - จัดทำแผนงานโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ

          - จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการ

          - ประสานงานทุนการศึกษาและสวัสดิการพร้อมรวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน

          - ประสานงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

          - บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับสมัคร

           นักศึกษาใหม่

          - บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน/การย้ายคณะแก่นักศึกษาพิการและอื่นๆ

          - บริการให้คำแนะนำการให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการผ่านระบบออนไลน์

          - สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาพิการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

          - จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน) เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          - ติดตามและประเมินผลการให้บริการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพิการ

          - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

๒.  กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

          - บริการอัดสำเนาสื่อการเรียนการสอน VCD/DVD/ MP๓

          - บริการดาวน์โหลด VDO  คำบรรยายรายวิชา

          - บริการแปลงหนังสือตำราเอกสารประกอบการสอนและข้อสอบในรูป File Word เป็นเอกสารอักษร

            เบรลล์                                   

          - พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

๓.  กลุ่มงานบริการทางวิชาการและกิจกรรมพิเศษ

           บริการสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ

          - บริการประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการทุกประเภท

          -  สนับสนุนการประกอบอาชีพของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ

          - บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการช่วยจดคำบรรยาย / อ่านหนังสือและตำรา

          - บริการรถยนต์แบบใช้ระบบไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนส่งนักศึกษาพิการทุกประเภทที่ไปใช้บริการทาง

          การศึกษา  ณ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง