ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 6

Yesterday 7

Week 13

Month 123

All 11221

Currently are 2 guests and no members online

       

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. อดุลย์  ตะพัง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   ว่าที่ พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์
     ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 

 นายสำราญ คำแพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

    

 นางเรณู คำแพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยบริการนักศึกษาพิการ
    

 

   นางสาวศิริพร แสนท้าว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

    นายชนะภัย จันทร์ดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นางสาวสุวพิชญ์ สร้อยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วิเชียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

     

   
นางสาวนิภาพร  รุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

       นางสาวเสาวลักษณ์ หงส์ประภัสสร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา รุ่งหัวไผ่
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ