ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 7

Yesterday 5

Week 7

Month 90

All 14834

Currently are 4 guests and no members online

ผศ.ดร.สืบพงศ์  ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.เดมีย์ ระเบียบโลก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   ว่าที่พันตรี ดร.โยธิน  ไพรพนานนท์
     ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 

 นายสำราญ คำแพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

    

 นางเรณู คำแพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยบริการนักศึกษาพิการ
    

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

                                                        

                           นางสาวศิริพร  แสนท้าว                            นายชนะภัย  จันทร์ดำ                                                              นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

                                                               

                       นางสาวสุวพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์                    นางสาวจิราภรณ์  วงศ์วิเชียร                                                       นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                      นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                               

                            นางสาวนิภาพร  รุ่งเรือง                     นางสาวเสาวลักษณ์  หงส์ประภัสสร                                                  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                       นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                             

                                                             นางสาวขนิษฐา  รุ่งหัวไผ่                                                                                                                         นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ