ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 12

Yesterday 16

Week 28

Month 265

All 21902

Currently are 3 guests and no members online

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
                                                ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                                                                                         
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  รักษาราชการแทน                                            อธิการบดีมหาวิทยารามคำแหง

 

 

รองศาสตราจารย์จักรี  ไชยพินิจ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

   ว่าที่พันตรีโยธิน  ไพรพนานนท์
                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                                                    รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา      

 นายสำราญ คำแพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

 

 
    

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

                                                        

                           นางสาวศิริพร  แสนท้าว                            นายชนะภัย  จันทร์ดำ                                                              นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

                                                               

                       นางสาวสุวพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์                    นางสาวจิราภรณ์  วงศ์วิเชียร                                                     นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                      นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                               

                            นางสาวนิภาพร  รุ่งเรือง                     นางสาวเสาวลักษณ์  หงส์ประภัสสร                                                  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                       นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                             

                                                             นางสาวขนิษฐา  รุ่งหัวไผ่                                                                                                                         นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ