ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 3

Yesterday 14

Week 24

Month 271

All 20662

Currently are 4 guests and no members online

     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ความเป็นมา-

                มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดจำนวน และประเภทของความพิการ เป็นการจัดการเรียนการสอนสู่ทุกภาคส่วนของสังคมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ  พัฒนาองค์ความรู้  และส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการโดยจัดระบบสนับสนุนให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และโอกาสการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2551 ให้กับกองกิจการนักศึกษา เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center: DSS Center) สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการและมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง จัดบริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

                     ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

           สร้างโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่

           พัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

          พัฒนาองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4

          ส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการ

 

                     วิสัยทัศน์ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราคำแหง

วิสัยทัศน์       สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ         ส่งเสริมการให้บริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการ ตามความต้องการและจำเป็น

เป้าประสงค์    นักศึกษาพิการได้รับบริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม 

          บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ การบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทความพิการ และความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการ