ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ
ขอเชิญชวนประชากรชาวรามคำแหง
ใช้สิทธิสรรหาอธิการบดี 20 ตุลาคม 2563

»»ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี เผยตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ยึดหลักความโปร่งใสและยุติธรรมเพื่อให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎกติกา และเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
»»ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีกล่าวว่า ขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ซึ่งผมตั้งใจจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ยึดแนวทางดำเนินการตามกระบวนการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมในทุกขั้นตอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับ ในส่วนของคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการเตรียมการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น จัดเตรียมสถานที่ หีบบัตรและคูหาลงคะแนนหยั่งเสียง เตรียมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน จัดพิมพ์บัตรลงคะแนน เตรียมการตรวจนับคะแนน และการแถลงนโยบาย เป็นต้น
»»ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ชี้แจงว่า การสรรหาอธิการบดีในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เปิดโอกาสให้ประชากรชาวรามคำแหง ทั้งบุคลากร และนักศึกษา ได้ใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง มีหน่วยลงคะแนนที่ม.ร.(หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.) สำหรับส่วนภูมิภาค มีหน่วยลงคะแนน ณ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ
»»“การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า โดยส่วนภูมิภาคลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ส่วนกลางลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ทั้งนี้ ผู้จะใช้สิทธิหยั่งเสียงล่วงหน้าต้องแสดงความจำนง ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป”
»»นอกจากนี้ จะมีการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และถ่ายทอดผ่านเครือข่ายการสื่อสารของม.ร.ไปยังวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ โดยเวลา 09.00-12.00 น. แถลงนโยบายแก่สายคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจ้าง และเวลา 13.30-16.30 น. แถลงนโยบายแก่สายนักศึกษา
»»ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ยังกล่าวเชิญชวนประชากรชาวรามคำแหง ทั้งบุคลากรและนักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน และขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้เข้ารับการสรรหา ผู้สนับสนุน และผู้มีสิทธิหยั่งเสียง เคารพและปฏิบัติตามระเบียบและกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสรรหาฯเป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเพื่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยด้วย
»»อนึ่ง คณะกรรมการฯ กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯหรือผู้ได้รับการสรรหายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 รวมทั้งกำหนดจับสลากหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหาในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
ที่มา:// Facebook PR Ramkhamhaeng University